Yhdistyksen säännöt

§ 1
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Suomi-Israel –yhdistys ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Suomen ja Israelin välisiä kulttuuri-, ystävyys- ja taloudellisia suhteita:

§ 3 
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Suomessa toimiva osakeyhtiö, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö. Yhdistyksen koko jäsenluvusta saa olla enintään 1/3 ulkomaalaisia.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenanomuksen hyväksymisestä.

§ 4
Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen elinten päätöksiä.

§ 5
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai yhdistyksen elinten oikeutettuja päätöksiä vastaan, tai joka esiintymisellään ja käytöksellään toimii yhdistyksen tarkoitusten vastaisesti tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.

§ 6
Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain ennen kesäkuun päättymistä jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous on kyseiselle toimintavuodelle määrännyt. Yhteisöjäsenille vuosikokous voi määrätä korkeamman jäsenmaksun. Se joka liittyy yhdistyksen jäseneksi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, suorittaa jäsenmaksun liittyessään.

§ 7
Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan ja työskennellyt ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.                       Yhdistyksen entinen puheenjohtaja voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.

§ 8
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee yhdistyksen henkilöjäsenistä puheenjohtajan ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka ovat Suomen kansalaisia.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen muut jäsenet kolmeksi vuodeksi. Kunakin vuonna on kolmasosa hallituksen jäsenistä erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuonna perustamisen jälkeen ratkaistaan erovuorossa olevat arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä tarvittaessa avukseen toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja  tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on läsnä.

§ 9
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

§ 10
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajille.

§ 11
Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun ensimmäistä päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

§ 12
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
  2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto ja tilit antavat aihetta
  3. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
  4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  5. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten sijaan 
  6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa sekä
  7. käsitellään muita hallituksen tekemiä tai valmistamia ehdotuksia. Asia, jonka jäsen haluaa vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ennen tammikuun 15. päivää.

§ 13
Hallitus voi kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen tarpeen vaatiessa. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun 1/10 koko jäsenluvusta sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Tällainen kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle jätetty.

§ 14
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni . Vaalikelpoisia hallitukseen ovat kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet.

§ 15 
Yhdistys kutsutaan koolle jäsenkirjeessä olevalla ilmoituksella, joka on postitettava vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

§ 16
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan, jos kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista jäsenistä kannattaa ehdotusta kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

§ 17
Jos päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty, on samalla päätettävä yhdistyksen varojen luovuttamisesta tarkoitukseen, joka on mahdollisimman lähellä yhdistyksen omia tarkoitusperiä.

§ 18
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.